Dzisiaj jest sobota, 26 września 2020 r

 

Imieniny obchodzi: Justyna, ucja, Cyprian  

   

 

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich realizowała od kwietnia 2012 roku Projekt "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich" w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Instytucją Wdrażającą jest - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zrealizowaliśmy w partnerstwie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi w okresie od kwietnia 2012 roku do września 2013r.
Projekt odpowiadał na problemy wynikające z braku standardów usług, a co za tym idzie różnej jakości prowadzonych działań na rzecz osób uzależnionych świadczonych prze stowarzyszenia abstynenckie.

 • Cel główny Projektu:
  Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych objętych działaniami prowadzonych przez 60 klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w okresie 18 miesięcy.

 • Cele szczegółowe Projektu:
  Rozwój współpracy 60 stowarzyszeń i klubów abstynenckich w zakresie współpracy z samorządami lokalnymi poprzez wypracowanie i wdrożenie standardu współpracy z samorządem lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
  Zwiększenie wiedzy i umiejętności 20 osób (14M/6K) z kadry związków regionalnych, w zakresie wspierania organizacji członkowskich związków we wdrażaniu standardów.
  Zwiększenie wiedzy i umiejętności zarządzania organizacją zgodnie ze standardami wśród 120 osób (100 M/20 K) z 60 organizacji objętych wsparciem.
  Zwiększenie wiedzy o roli i znaczeniu standardów prowadzenia działań na rzecz osób uzależnionych przez stowarzyszenia abstynenckie wśród 480 (200 M/280 K) przedstawicieli organizacji i samorządów z 16 województw poprzez organizację seminariów regionalnych.

W ramach Projektu opracowane zostały przez zespół ekspertów "Standardy działania stowarzyszenia abstynenckiego" zarówno w wersji podstawowej, jak również zaawansowanej. Standardy są ogólnodostępne, a Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje je dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi oraz wdrażania przez nie standardów działań.

Projektem objęte zostały stowarzyszenia abstynenckie zrzeszone w 10 regionalnych związkach będących członkami Krajowej Rady. Bezpośrednio standaryzacja dotyczyła 60 organizacji. Działania standaryzacyjne wspierało 20 konsultantów (po 2 osoby w Związku), którzy przygotowani zostali edukacyjnie na 4 dwudniowych szkoleniach do prowadzenia działań wspierających organizacje członkowskie.
Pośrednio projektem objętych zostało ponad 480 przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy uczestniczyli w 16 seminariach regionalnych promujących standardy działań stowarzyszeń abstynenckich.

Wdrożenie Projektu przez Krajową Radę dało możliwość oddziaływania na środowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w prowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Opracowane Standardy stanowić będą podstawę do przyjmowania przez Związki Wojewódzkie nowych członków, dadzą motywację rozwoju już funkcjonującym stowarzyszeniom abstynenckim. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do rozwoju potencjału i jakości usług organizacji pozarządowych działających w sferze usług publicznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Projekt realizowaliśmy przez 18 miesięcy na terenie całej Polski z udziałem 10 Związków Wojewódzkich.
Kwota dofinansowania wynosiła 597.400 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 
 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departamentu Wdrażania EFS

 

 
 
 

PARTNERZY PROJEKTU

 

Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 
 

Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

 
     

Copyright © 2012 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek